Opći uvjeti

Ovdje su navedeni uvjeti korištenja sadržaja internet stranica www.eputovanja.net. Korištenjem ovih internet stranica prihvaćate sva aktualna pravila korištenja, zajedno sa svim izmjenama i dopunama donesenim od strane vlasnika u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Molimo da se prije korištenja upoznate sa svim pravilima korištenja i općim uvjetima navedenim ispod. 

Provedbu programa putovanja jamči organizator vašeg putovanja prema opisu aranžmana u programu. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.) u kojima imate pravo na povrat novca.
Nakon uplate putovanja potpisujete ugovor o putovanju s agencijom organizatorom putovanja. Predmet ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja i putnika, odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika.
Ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete organizatora putovanja i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što je putnik u cijelosti uplatio cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te nesporno osigurao plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma, te nakon što su ga potpisali djelatnik agencije (djelatnik agencije koja organizira putovanje ili bilo koje druge agencije ovlaštene za prodaju aranžmana tog organizatora putovanja). Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad organizator putovanja primi ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno dio ugovorne cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma.
Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je organizatoru putovanja dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obaveze koje proizlaze iz ugovora o putovanju i pozitivnih zakonskih propisa.

Prijave i uplate
Prilikom prijave putnik uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana, a preostalih 70% iznosa treba uplatiti najkasnije 14 ili 21 dan prije polaska na put, ovisno o putovanju i organizatoru samog putovanja. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu na vrijeme, a prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije. Za individualne rezervacije i "rezervacije na upit" uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ukoliko organizator u navedenom roku ne obavijesti putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, uplaćeni troškovi rezervacije biti će u cijelosti vraćeni putniku. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

Sadržaj i cijena aranžmana
Cijene putovanja su objavljene na stranici putovanja, a vrijede od dana objavljivanja programa. Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje, ono što je navedeno u programu putovanja.
Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža.
Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan.
Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 10 % nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja većeg od 10 %, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze na nadoknadu štete.

Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.
Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.
Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja.
Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20:00 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti organizatora putovanja ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

Promjena programa
Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

Pravo organizatora na otkaz
Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa, organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana.
Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka aranžmana te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

Odustajanje putnika od putovanja
U slučaju odustajanja putnika od putovanja vrijede opći uvjeti onog organizatora putovanja za koje je putnik izvršio uplatu. Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno direktno organizatoru putovanja. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.
Troškovi otkaza obračunavaju se prema ljestvici definiranoj općim uvjetima pojedinog organizatora putovanja. Ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.
Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene.

Obveze organizatora putovanja
Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.
Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama.

Obveze putnika
Putnik je dužan:
• posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza.
• cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi
• poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja,
• pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri,
• pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom organizatora putovanja.
U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

Putno osiguranje
U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 8/96 - u daljnjem tekstu Zakon), djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su putniku ponuditi "paket" putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja po inozemstvu tako i po našoj zemlji. Prihvaćanjem ugovora o putovanju, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen "paket" putnih osiguranja.

Istinitost i točnost objavljenih informacija
Zaposlenici i administrator internet sadržaja stranica ePutovanja.net će uložiti sve razumne napore da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali ni na koji način nisu odgovorni za moguće povremeno nefunkcioniranje stranica, eventualnu netočnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istima. 

Rješavanje prigovora
Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik -nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik -nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno; organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe.
Postupak u svezi s prigovorom:
• odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
• najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenome roku od 8 dana.
• organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja prituže zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.
• dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga do iznosa cijene aranžmana , a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.
Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora putovanja, a koristio je usluge agencije članice UHPA i pridržavao se svih naprijed navedenih naputaka za provedbu postupka u svezi s prigovorom i raspolaže svom potrebnom dokumentacijom, može se žaliti arbitraži UHPA. U skladu s Pravilnikom o arbitraži, cjelokupni postupak treba biti dovršen u narednih mjesec dana. Ovim će postupkom ili organizator pristati na nadoknadu štete ili će putnik, uz minimalne troškove, saznati da ni na sudu, kojem se i dalje može žaliti, nema izgleda da dobije spor.

Nadležnost suda
U slučaju prigovora, kupac usluge iz dotičnog programa ima i pravo reklamacije kod organizatora programa. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta odgovornog organizatora.

Osiguranje za slučaj plative nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
U skladu sa Zakonom, u slučaju stečaja organizatora putovanja putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Potvrdi o putovanju ili drugom odgovarajućem dokumentu.

Upozorenje
Opći uvjeti putovanja, koje primjenjuju agencije članice UHPA - Udruge hrvatskih putničkih agencija, sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja, odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira pojedini organizator putovanja. Moguća / predviđena odstupanja od tih uvjeta moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

Ovo izdanje uvjeta isključuje sva ranija izdanja.


« Natrag na prethodnu stranicu

Program nagrađivanja

Rezervacijom putovanja osvajate bodove. Kada skupite dovoljno bodova poklanjamo Vam putovanje po Vašem izboru!

Saznaj više »

Zašto ePutovanja.net?

Dugogodišnje iskustvo
Garancija najniže cijene
0% rezervacijske naknade
Kvalitetni programi

Ne propustite posebne ponude!

Prijavite se na newsletter i ne propustite priliku putovati po akcijskim cijenama!